Kick Smitweg 2 - 2031 VL - Haarlem
06 38 48 58 44
info@laleyopleidingen.nl - KvK: 83835121 - BTW: 863004404B01

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden LaLey Opleidingen

Definities
 • Afnemer: elke particulier (handelend in beroep of bedrijf), publiekrechtelijk of privaatrechtelijk rechtspersoon of instelling, die een opdracht heeft verstrekt aan LaLey Opleidingen.
 • Cursist: de natuurlijke persoon die op grond van de overeenkomst tussen LaLey Opleidingen en de afnemer aan een opleiding van LaLey Opleidingen deelneemt.
 • Open cursus: opleiding door middel van een inschrijving met deelname door cursisten uit verschillende kantoren, bedrijven- en/of organisaties.
 • Opleidingspunten: de punten die voor een gevolgede opleiding kunnen worden toegekend door een beroepsorganisatie, zoals PO-, PE-, MfN-, PWO- of NOVA-punten.
 • LaLey Opleidingen: de besloten vennootschap die als onderwijsinstelling erkend is (KvK 83835121) gevestigd te (2031 VL) Haarlem aan de Kick Smitweg 2
 • Overeenkomst: de overeenkomst tussen LaLey Opleidingen en afnemer met betrekking tot een opleiding of andere dienst/product in welke vorm en gesloten op welke wijze dan ook.
 • Schriftelijk: berichtgeving via de post, per fax of per mail.
 • Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van LaLey Opleidingen.
Artikel 1 Toepasselijkheid
 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en diensten van LaLey Opleidingen, offerteaanvragen van LaLey Opleidingen en overeenkomsten tussen LaLey Opleidingen en de afnemer. De voorwaarden zijn tevens van toepassing op aanvullende en nieuwe (vervolg)overeenkomsten tussen LaLey Opleidingen en de afnemer.
 2. Lalay Opleidingen is gerechtigd de voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen van de voorwaarden gelden ook ten aanzien van bestaande overeenkomsten. LaLey Opleidingen zal wijzigingen van de voorwaarden voorafgaand aan inwerkingtreding bekend maken via haar website. De gewijzigde voorwaarden treden twee weken na bekendmaking in werking, of zoveel later als in de bekendmaking is bepaald.
 3. Op iedere tot stand gekomen overeenkomst is de op dat moment meest recente versie van de voorwaarden van toepassing. De voorwaarden zijn eenvoudig online toegankelijk op de website van LaLey Opleidingen (www.LaLeyopleidingen.nl) en zullen op verzoek onverwijld kosteloos worden toegezonden.
 4. Aanvullingen en/of afwijkingen op de op dat moment geldende voorwaarden zijn slechts geldig, indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.
 5. Door de afnemer gehanteerde voorwaarden worden door LaLey Opleidingen uitdrukkelijk van de hand gewezen en maken geen deel uit van de overeenkomst, tenzij LaLey Opleidingen die voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.
 6. Indien een bepaling van deze voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele of overige bepalingen van deze voorwaarden of overeenkomst tussen partijen aan. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.
Artikel 2 Aanbod en totstandkoming van de overeenkomst
 1. De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke instemming van LaLey Opleidingen dan wel inschrijving bij of opdracht aan LaLey Opleidingen en schriftelijke aanvaarding van deze inschrijving of opdracht door LaLey Opleidingen.
 2. De door LaLey Opleidingen gemaakte offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend en herroepelijk, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld en/of een aanvaardingstermijn is gesteld. De inhoud van folders, brochures, advertenties reclames, folders, aanbiedingen of reclames bindt LaLey Opleidingen niet.
 3. LaLey Opleidingen kan voor toelating eisen stellen aan de cursist. LaLey Opleidingen heeft te allen tijde het recht om een inschrijving van een cursist te weigeren.
Artikel 3 Prijzen
 1. De afnemer is de prijs verschuldigd die op het moment van het aangaan van de overeenkomst geldt of door partijen is overeengekomen. Alle door LaLey Opleidingen gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 2. De prijs is ook volledig verschuldigd bij niet of gedeeltelijk deelnemen aan een opleiding door de cursist. Dit geldt eveneens indien een cursist verhinderd is aan een opleiding deel te nemen.
 3. LaLey Opleidingen behoudt het recht voor haar prijzen te wijzigen. Gewijzigde prijzen gelden vanaf het moment dat deze worden vermeld.
Artikel 4 Facturering en betaling
 1. LaLey Opleidingen stuurt bij inschrijving een factuur per mail aan de afnemer na de totstandkoming van de overeenkomst met de afnemer.
 2. Betaling van de prijs door de afnemer dient te geschieden door middel van betaling via de website of binnen 14 dagen na de factuurdatum op de door LaLey Opleidingen op de factuur aangegeven wijze, tenzij anders tussen partijen is overeengekomen.
 3. Overschrijding van een betalingstermijn leidt tot verzuim van de afnemer zonder dat een ingebrekestelling is vereist. LaLey Opleidingen is gerechtigd bij overschrijding van een betalingstermijn vertragingsrente in rekening te brengen van 1% over het uitstaande bedrag per maand of een gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente verschuldigd is.
 4. Indien de afnemer niet of niet tijdig betaalt, is aan LaLey Opleidingen naast de in artikel 4.3 bedoelde rente vanaf het moment van verzuim tevens gehouden tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten die worden gefixeerd op 15% van de hoofdsom en de verschuldigde rente, met een minimum van € 50,00 te vermeerderen met wettelijke rente. De vergoeding voor de buitenrechtelijke incassokosten wordt vermeerderd met de eventueel door LaLey Opleidingen verschuldigde BTW in dat kader. Voor zover de afnemer niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, zullen de buitengerechtelijke incassokosten die de afnemer verschuldigd is gelijk zijn aan de wettelijk maximaal toegestane vergoeding, zoals is bepaald in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, en zal deze eerst verschuldigd zijn nadat de afnemer na het intreden van verzuim vruchteloos is aangemaand tot betaling binnen een termijn van 14 dagen.
 5. De door de afnemer gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 6. De afnemer is in geval van verzuim zoals vermeld in artikel 4.3 tevens alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten (inclusief werkelijke advocaatkosten) die LaLey Opleidingen maakt ten behoeve van de incasso van facturen, met een minimum van 15% van het uitstaande factuurbedrag te vermeerderen met de rente, aan LaLey Opleidingen verschuldigd.
 7. In het geval niet of niet tijdige betaling is LaLey Opleidingen gerechtigd de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden en de eventuele schade uit hoofde van deze ontbinding op afnemer te verhalen.
 8. In geval van niet of niet tijdige betaling is LaLey Opleidingen gerechtigd nakoming van enige verplichting, waaronder, maar niet daartoe beperkt, het verschaffen van toegang tot een opleiding, jegens de afnemer op te schorten zolang deze niet aan al zijn (betalings)verplichtingen jegens LaLey Opleidingen, uit welke hoofde dan ook, heeft voldaan. LaLey Opleidingen is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het uitoefenen van een opschortingsrecht
Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst door partijen
 1. LaLey Opleidingen streeft ten aanzien van al haar opleidingen altijd de uiterste zorg na.
 2. De afnemer draagt er jegens LaLey Opleidingen zorg voor dat alle gegevens waarvan LaLey Opleidingen aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de afnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan LaLey Opleidingen worden verstrekt.
 3. De afnemer garandeert dat LaLey Opleidingen de opdracht kan uitvoeren en draagt er zorg voor dat onder meer alle onderdelen, hulpmaterialen, gebruiksaanwijzingen en instructies die noodzakelijk zijn voor het realiseren van het door LaLey Opleidingen beoogde doel aanwezig zijn, ook indien zij niet met name zijn genoemd in de overeenkomst.
Artikel 6 Deelnamecertificaten
 1. LaLey Opleidingen kan opleidingspunten toekennen aan het volgen van een opleiding. Een opleiding waarvoor deze punten kunnen worden toegekend, wordt vooraf uitdrukkelijk als zodanig aangekondigd.
 2. Indien de cursist kwalificeert voor het ontvangen van punten en aan alle vereisten heeft voldaan, zal LaLey Opleidingen een deelnamecertificaat aan de cursist uitreiken.
 3. LaLey Opleidingen behoudt zich het recht voor om geen deelnamecertificaat en/of opleidingspunten aan de cursist toe te kennen indien zij vermoedt dat er sprake is van misbruik, fraude of oneigenlijke of onvolledige deelname aan een opleiding.
Artikel 7 Aansprakelijkheid en schade
 1. Ondanks de inspanningsverplichting zoals vermeld in artikel 5.1, kan Laley Opleidingen niet instaan voor onjuistheden, onrechtmatigheden, onvolledigheden of andere gebreken (in de meest ruime zin des woords) van de opleiding, studiemateriaal of andere aangeboden dienst of product. Eventuele aansprakelijkheid van LaLey Opleidingen voor mogelijke schade als gevolg hiervan is uitdrukkelijk volledig uitgesloten.
 2. De afnemer vrijwaart LaLey Opleidingen voor alle aanspraken van derden (inclusief de cursist en klanten van de afnemer) die verband houden met het gebruik door de afnemer van de uit hoofde van de overeenkomst door LaLey Opleidingen geleverde diensten en/of producten. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die LaLey Opleidingen in verband met dergelijke aanspraak lijdt of maakt.
 3. LaLey Opleidingen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat zij is uitgegaan van door de afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor LaLey Opleidingen aantoonbaar kenbaar behoorde te zijn.
 4. In geval van toerekenbare tekortkoming door LaLey Opleidingen is de aansprakelijkheid van LaLey Opleidingen beperkt tot de directe schade van de afnemer en tot maximaal de door de afnemer betaalde prijs voor de opleiding, Studiemateriaal en/of andere dienst/product, waarbij bij duurovereenkomsten wordt uitgegaan van het bedrag ter grootte van de prijs die gedurende 3 maanden voorafgaand aan het schade toebrengende feit door de afnemer aan LaLey Opleidingen is betaald. In geen geval bedraagt de totale aansprakelijkheid van LaLey Opleidingen uit hoofde van de overeenkomst meer dan € 5.000 (vijfduizend euro) per contractjaar.
 5. Onder directe schade in deze voorwaarden wordt uitsluitend verstaan:
(i) de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
(ii) de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van LaLey Opleidingen aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan LaLey Opleidingen toegerekend kunnen worden;
(iii) redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 6. LaLey Opleidingen is niet aansprakelijk voor gevolgschade van de afnemer of cursist, waaronder meer -maar niet uitsluitend beperkt tot- winstderving, imagoschade en aanspraken van derden, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 7. In het geval van een gebrek aan de zijde van LaLey Opleidngen heeft de afnemer niet het recht zijn of haar betalingsverplichting op te schorten en/of te verrekenen.
 8. Indien sprake is van een toerekenbare tekortkoming dient de afnemer LaLey Opleidingen hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis te stellen.
 9. De beperking van aansprakelijkheid van LaLey Opleidingen zoals genoemd in dit artikel geldt niet indien aan haar zijde sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.
Artikel 8 Overmacht
 1. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst die partijen niet kan worden toegerekend omdat deze niet is te wijten aan de schuld van partijen, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van partijen komt.
 2. Omstandigheden die in elk geval -maar niet uitsluitend- als overmacht van LaLey Opleidingen worden aangemerkt zijn: virusuitbraken, pandemieën, oorlog(gevaar), mobilisatie, oproer, terrorisme, overheidsmaatregelen, vervoersstoringen, (werk)stakingen of uitsluitingen, (natuur)rampen, brand, overstroming, ongevallen, ziekte en/of ongeval van haar personeel, computerstoringen, bedrijfsonderbrekingen en verminderde productie, een tekort aan grondstoffen of verpakkingsmaterialen, transportvertraging, rechterlijk ingrijpen, importbeperkingen of andere van overheidswege opgelegde beperkende maatregelen, alsmede elke andere verhinderende omstandigheid die niet uitsluitend afhangt van de wil van LaLey Opleidingen, zoals niet-levering of te late levering van diensten en/of zaken van door LaLey Opleidingen ingeschakelde derden.
 3. Ingeval van overmacht van LaLey Opleidingen zal LaLey Opleidingen de afnemer hiervan onverwijld op de hoogte stellen, onder vermelding van de oorzaak, de aard, de mogelijk te verwachten duur van de overmacht en de bepalingen van de overeenkomst die als gevolg daarvan niet kunnen worden nagekomen.
 4. In het geval van overmacht van LaLey Opleidingen is LaLey Opleidingen gerechtigd de uitvoering van haar prestatie op te schorten dan wel een soortgelijke opleiding of dienst /product aan te bieden. Eerst na het verstrijken van een termijn van zes maanden en voor zover geen soortgelijke opleiding, andere dienst /product is of kan worden aangeboden, hebben partijen de bevoegdheid de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover dit volgens de wet en heersende rechtsopvatting toegestaan is.
 5. Onder soortgelijke opleiding of andere dienst/product zoals omschreven in dit artikel wordt mede verstaan een andere passende opleiding in plaats van de uitvoering van de prestatie op locatie, tenzij dit van LaLey Opleidingen niet verwacht kan worden.
 6. Overmacht (en gevolgen als opschorting en ontbinding) leidt niet tot enige verplichting van LaLey Opleidingen tot schadevergoeding aan de afnemer en/of cursist, ook niet als LaLey Opleidingen daardoor enig voordeel geniet zoals in artikel 6:78 BW is bepaald.
Artikel 9 Beëindiging overeenkomst en opschorting
 1. LaLey Opleidingen is gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst, schriftelijk te ontbinden of op te schorten, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn, en onverminderd het recht van LaLey Opleidingen om, in plaats van ontbinding of opschorting, nakoming te vorderen, en onverminderd haar recht op schadevergoeding, indien:
a. de afnemer tekort schiet in de nakoming van de overeenkomst en zulk een verzuim niet binnen 14 dagen na verzendatum van de ingebrekestelling is opgeheven;
b. na het sluiten van de overeenkomst aan LaLey Opleidingen omstandigheden ter kennis komen die goede grond geven te vrezen dat de afnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet kan nakomen;
c. de afnemer surseance van betaling aanvraagt dan wel haar surseance van betaling wordt verleend;
d. het faillissement van de afnemer is aangevraagd dan wel de afnemer in staat van faillissement is verklaard of Wet Schuldsanering Natuurlijke personen indien het een natuurlijke persoon betreft;
e. op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de afnemer beslag wordt gelegd;
f. de onderneming van afnemer wordt ontbonden, geliquideerd, anderszins beëindigd en/of zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LaLey Opleidingen aan een derde wordt overgedragen;
g. de afnemer inbreuk maakt op enig intellectueel eigendomsrecht bedoeld in artikel 10;
h: (bij een natuurlijk persoon) afnemer of cursist komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;
 2. Het in het vorige lid bepaalde laat de mogelijkheid van geheel of gedeeltelijke ontbinding op grond van de wet door LaLey Opleidingen onverlet.
 3. Indien LaLey Opleidingen op grond van dit artikel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbindt dan wel opschort, dan is elke vordering van LaLey Opleidingen op de afnemer direct opeisbaar.9.4 De afnemer is bij niet (tijdige) nakoming steeds verplicht aan Laley Opleidingen alle in redelijkheid door LaLey Opleidingen gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden, zoals is vermeld onder artikel 4.6 van deze voorwaarden.
 4. LaLey Opleidingen is te allen tijde gerechtigd om de overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, tenzij in de overeenkomst anders is bepaald.
 5. De mogelijkheid tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst door afnemer is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij hiervan in deze voorwaarden of de overeenkomst uitdrukkelijk is afgeweken.
Artikel 10 Auteursrechten
 1. Het is wederpartij of afnemer of cursist niet toegestaan enig in het kader van een ontwikkeld opleidingsproduct ter beschikking gesteld materiaal, zonder toestemming van LaLey Opleidingen te verveelvoudigen, openbaar te maken of te wijzigen.
 2. Het is wederpartij of afnemer of cursist niet toestaan om op basis van de door LaLey Opleidingen verzorgde cursus, ontwikkelde leerplannen en/of het hierbij gebruikte lesmateriaal zelf of in samenwerking met derden, een soortgelijke opleiding te (doen) ontwikkelen of te (doen) verzorgen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LaLey Opleidingen.
Artikel 11 Annulering door LaLey Opleidingen en onvoorziene omstandigheden
 1. LaLey Opleidingen kan een open cursus in het geval van onvoldoende aanmeldingen annuleren tot uiterlijk 1 week voor aanvang van de betreffende opleiding, tenzij schriftelijk anders is bepaald.
 2. LaLey Opleidingen kan de opleiding annuleren in het geval van onvoorziene omstandigheden, zoals (maar niet uitsluitend) het uitvallen van één of meerdere docenten, het onvoorzien niet beschikbaar zijn van een gereserveerde cursuslocatie dan wel een omstandigheid zoals genoemd in artikel 8.2 van de voorwaarden.
Artikel 12 Annulering door de afnemer of cursist
 1. Een cursus in het open aanbod kan schriftelijk tot 3 weken voorafgaand aan de eerste cursusdag worden geannuleerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. LaLey Opleidingen retourneert de cursusprijs binnen twee weken.
 2. Bij annulering door de afnemer of cursist binnen 3 weken voorafgaand aan de (eerste) cursusdatum is de volledige cursusprijs verschuldigd.
 3. De afnemer heeft naast annuleren de mogelijkheid om bij verhindering verplaatsing aan te vragen naar een andere datum of andere cursus van LaLey Opleidingen. Aan het verplaatsen zijn geen administratiekosten verschuldigd. Eventuele verschillen in cursusprijs tussen de oorspronkelijke cursus en het alternatief worden verrekend.
 4. Indien blijkt dat de cursist niet in staat is de opleiding bij te wonen, kan de afnemer na toestemming van LaLey Opleidingen een vervangende cursist van haar kantoor, organisatie of bedrijf hieraan laten deelnemen, mits hij/zij past in de doelgroep van de betreffende opleiding en LaLey Opleidingen hiervoor toestemming heeft gegeven. De cursist dient dit uiterlijk 24 uur voor aanvang aan LaLey Opleidingen schriftelijk te melden. Aan het laten vervangen door een andere cursist zijn geen kosten verbonden.
Artikel 13 Persoonsgegevens
 1. De afnemer stemt ermee in dat LaLey Opleidingen de door haar ontvangen persoonsgegevens van de cursist(en) gebruikt om te informeren over de opleidingen en producten, tenzij hiertegen schriftelijk bezwaar is gemaakt.
 2. De afnemer en cursist(en) komen ten aanzien van de door hen van LaLey Opleidingen ontvangen persoonsgegevens van derden, alle verplichtingen uit de privacywetgeving na.
 3. De door de afnemer en cursist(en) verstrekte gegevens worden verzameld en opgenomen in het klantenbestand van LaLey Opleidingen.
Artikel 14 Toepasselijk recht en geschillen
 1. Op alle aanbiedingen, offertes en andere (rechts)handelingen van LaLey Opleidingen en overeenkomsten en verbintenissen, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met een aanbieding, offerte of (rechts)handeling van LaLey Opleidingen en/of overeenkomst of verbintenis, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen in eerste aanleg uitsluitend worden beslecht door de absoluut bevoegde rechter van de Rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem.